Všeobecné obchodné A REKLAMAČNÉ podmienky e-SHOPU www.bezhranicnashop.sk

I. Definícia pojmov

 1. Predávajúci

BLoved s.r.o.

Sídlo: Južná 120/61, Krakovany, 92202

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 50860/T

IČO: 54 398 266

DIČ: 2121650817

Bankové spojenie: SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK54 0200 0000 0045 5980 7858

E-mail: shop@bezhranicna.sk

Tel. číslo: 0908 292 937

Webové sídlo: https://www.bezhranicnashop.sk

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bezhranicnashop.sk  

 1. Objednávateľ

Objednávateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu.

 1. Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom E-shopu umiestneného na doméne www.bezhranicnashop.sk, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

 1. E-shop

Internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.bezhranicnashop.sk.

 1. Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

 1. Objednávka

Úkon Objednávateľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Objednávateľa nakúpiť Tovar v E-shope, resp. uzavrieť zmluvu na diaľku.

 1. Cena

Celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Objednávateľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, v prípade, že Predávajúce je platcom DPH (resp. sa počas platnosti VOP stane platcom DPH) či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.

 1. Dopravné

Cena za dopravu Tovaru k Objednávateľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom.

 1. VOP

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky.

 

II. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 

III. Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Objednávateľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bezhranicnashop.sk. Tovar je zaradený do jednotlivých kategórií.
 1. Popis každého jednotlivého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, ako aj Cena sú uvedené v E-shope v rámci zobrazenia Tovaru alebo pri kliknutí na obrázok Tovaru.
 1. Objednávateľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 1. Pri obrázku daného Tovaru si Objednávateľ kliknutím zvolí relevantné parametre Tovaru podľa ponuky (veľkosť, počet, farbu, prípadne iné vlastnosti ak sú iné vlastnosti v ponuke). Následne Objednávateľ klikne na ikonu „Pridať do košíka“.
 1. Po kliknutí na ikonu „Zobraziť košík“, môže Objednávateľ skontrolovať obsah košíka –  aký Tovar je pridaný v do nákupného košíka, v akom počte kusov, aká je jednotková Cena a medzisúčet. Objednávateľ môže upraviť počet kusov jednotlivého Tovaru. Nákupný košík daného Objednávateľa je tomuto Objednávateľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 1. Následne Objednávateľ klikne na ikonu „Pokladňa“ Objednávateľ môže taktiež môže využiť zľavový kód, a to zadaním kódu zľavového kupónu do kolónky s označením Zľavový kupón a stlačením tlačidla „Použiť kupón“.  
 1. Ďalším krokom je výber spôsobu doručenia a spôsobu platby. Objednávateľ si môže zvoliť nasledovné spôsoby doručenia:
  • Dodanie Slovenskou poštou – Balík na poštu
  • Prevzatie na výdajnom mieste Zásielkovňa (Packeta)
 1. Objednávateľ si môže zvoliť nasledovné spôsoby platby:
  • platba prevodom na bankový účet Predávajúceho,
  • platba prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Pri každej jednotlivej možnosti je zobrazená aj suma poplatkov spojených so zvoleným spôsobom doručenia a / alebo spôsobom platby.

 1. Objednávateľ vyplní fakturačné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, krajina / región, ulica (názov ulice, číslo domu), PSČ, mesto. V prípade odosielania Tovaru na inú ako fakturačnú adresu, vyplní Objednávateľ aj dodaciu adresu v rozsahu: krajina / región, ulica (názov ulice, číslo domu), PSČ, mesto. Objednávateľ ďalej uvedie: telefónne číslo, e-mailovú adresu. Objednávateľ môže zadať aj poznámku k Objednávke. 
 1. Spolu s odoslaním Objednávky môže Objednávateľ zároveň udeliť aj súhlas so zasielaním informačných e-mailov. Súhlas Objednávateľ udeľuje odkliknutím. 
 1. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH (v prípade, že Predávajúcemu vznikne povinnosť pripočítať DPH) a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy (spôsobu dodania).
 1. Objednávku Objednávateľ dokončí kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“. Predtým je Objednávateľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami E-shopu www.bezhranicnashop.sk.
 1. Odoslaním Objednávky, t. j. kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“, Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, ako aj znenie VOP spolu s prílohami, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Objednávateľom.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 13 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Objednávateľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

IV. Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Objednávateľ uhradiť:
 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Objednávateľa, že niektorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 1. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky.
 1. Predávajúci dodá Objednávateľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

V. Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese shop@bezhranicna.sk.

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 1. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Predávajúci upozorňuje na osobitný režim Tovaru, ktorý je zabalený v ochrannom obale s ochrannou pečaťou, viď. bod 9.
 1. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Objednávateľ Tovar neprevezme.

 

VII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 1. Pri preberaní Tovaru je Objednávateľ povinný skontrolovať:
 1. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín, e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 1. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 1. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: shop@bezhranicna.sk, poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

Na uvedenú e-mailovú adresu môže Objednávateľ Predávajúcemu adresovať aj iné sťažnosti a podnety.

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 1. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád  Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.
 1. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 1. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

VIII. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu : ochrana osobných údajov.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.
 1. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnenom na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 1. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému Predávajúci podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.
 1. Kúpna zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci, ako aj tieto VOP a záväzkové vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté inak. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.
 1. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasená.
 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny a doplnenia týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.02.2022.